Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

LETTER BAG

 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1          Sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem strony www.letterbag.pl (dalej jako „Sklep”) jest własnością Kamili Kołpackiej (Kamila Kołpacka) prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą LETTER BAG KAMILA KOŁPACKA z siedzibą w Olsztynie (10 – 693), przy ul. gen. Władysława Andersa 22, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393859503 REGON: 281481332, dalej zwanej „Sprzedawcą”. Pozostałe dane do kontaktu: email: letterbagpl@gmail.com tel.: 533501859.

1.2          Warunki dokonywania zakupów w Sklepie reguluje niniejszy Regulamin.

1.3          Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów gotowych widniejących na stronie internetowej Sklepu (dalej zwanych: „Towarami gotowymi”) oraz wykonuje za wynagrodzeniem towary na zamówienie według projektu przygotowanego przez Klienta (dalej zwanych: „Towarami na zamówienie”). Informacje odnośnie cech Towarów gotowych znajdują się w kartach produktów dedykowanych poszczególnym Towarom gptowym.

1.4          Podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu ceny Towarów gotowych zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych.Wynagrodzenie za wykonanie Towaru na zamówienie jest ustalane indywidualnie z Klientem, na podstawie wyceny dokonanej przez Sprzedającego. Ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem zawierającym podatek VAT i wyrażone jest w polskich złotych.

1.5          Cena towaru oraz wynagrodzenie nie zawiera kosztów dostawy, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Klient o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

1.6          Wszelkie umieszczone na stronie internetowej Sklepu informacje handlowe w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

1.7          Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi dodatkowe związane z procesem zawierania umów sprzedaży Towaru gotowego oraz umów o wykonanie Towaru na zamówienie.

1.8          Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, a także do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę niezbędne są:

a)    komputer z dostępem do Internetu

b)    zaktualizowana przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari akceptująca pliki typu „cookies”;

c)     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.9          Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.

1.10       Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

1.11       Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1.10 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klienta programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci internet.

1.12       Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże w przypadku braku akceptacji Regulaminu przez Klienta nie jest on uprawniony do korzystania ze Sklepu.

 

2. Zamówienie Towaru gotowego

 

2.1 Złożenie zamówienia Towaru gotowego odbywa się za pomocą wirtualnego koszyka dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Po dodaniu towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane:

a) imię i nazwisko Klienta;

b) adres zamieszkania;

c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

d) ilość zamówionych towarów;

e) wybrany sposób dostawy;

f) wybrany sposób płatności.

2.2. Zamówienie wybranych Towarów gotowych odbywa się przez kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“). Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany przy składaniu zamówienia. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera szczegóły złożonego zamówienia, w tym główne cechy zamówionych Towarów gotowych i łączna cenę.

2.5. Większość Towarów gotowych znajdujących się w ofercie Sklepu jest w ciągłej dostępności, jednakże w momencie wystąpienia przerw w dostępności Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) o stanie zamówienia z prośbą o podjęcie decyzji co do sposobu jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu realizacji zamówienia bądź jego anulowanie).

 

 

3. Zamówienie Towaru na zamówienie

 

3.1. Złożenie zamówienia Towaru na zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu. W formularzu zamówienia należy wskazać:

a) projekt w formacie jpg lub screenshot z oficjalnego profilu Sklepu na Instagramie;

b) tekst, który ma być umieszczony na Towarze na zamówienie.

3.2. Projekt Towaru na zamówienie nie może być przesłany w formacie innym niż plik jpg, w szczególności nie będą przyjmowane pliki w formacie gif.

3.3. Po dodaniu towaru do koszyka, następuje uzupełnienie formularza zamówienia o następujące dane:

a) imię i nazwisko Klienta;

b) adres zamieszkania;

c) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

d) ilość zamówionych towarów;

e) wybrany sposób dostawy;

f) wybrany sposób płatności.

3.4. Po uzupełnieniu formularza zamówienia Sprzedający w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przesyła Klientowi na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia projekt towaru wraz z jego wyceną. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.5. Klient po otrzymaniu wyceny składa zamówienie za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sklepu kliknięcie na przycisk zamówienia (z opisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty“) lub za pośrednictwem poczty e-mail. Po bezskutecznym upływie 48 godzin wycena przedstawiona przez Sprzedawcę przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. Złożenie przez Klienta zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy o wykonanie Towaru na zamówienie.

3.6. Zawarcie umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Klienta przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera szczegóły złożonego zamówienia, w tym główne cechy zamówionych Towarów zamówionych i łącze wynagrodzenie.

3.7. Zakazane jest składanie Zamówień, w wyniku których powstałby towar o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste, prawa autorskie lub inne prawa wyłączne osób trzecich, w szczególności:

a) propagujący ustroje totalitarne, symbole z nimi związane, nawołujący do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;

b) propagujący używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu;

c) o treści wulgarnej, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznane za obraźliwe;

d) zawierający dane osobowe osób trzecich oraz ich wizerunki bez stosownego upoważnienia;

e) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego lub osób trzecich.
3.8. Sprzedający zastrzega prawo niezrealizowania zamówień, o których mowa w pkt. 3.7. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o odmowie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.9. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na prezentację na stronie internetowej Sklepu Towarów na zamówienie wykonanych według projektu Klienta w celu promocji działalności Sklepu bez oznaczenia autora projektu. Na żądanie Klienta skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail Towar nie będzie prezentowany na stronie internetowej Sklepu. Żądanie takie może zostać złożone przez Klienta w każdym czasie.

 

4. Prawo odstąpienia od umowy

 

4.1  Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania wskazanego w zdaniu pierwszym terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w formie pisemnej na adres: Kamila Kołpacka ul. Andersa 22 10-693 Olsztyn lub w formie elektronicznej na adres: letterbagpl@gmail.com

4.2  Klient będący konsumentem może wykonać prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie z wykorzystaniem formularza o którym mowa w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, który jest udostępniony na stronie internetowej Sklepu. W takiej sytuacji, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Klientowi będącemu konsumentem wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.3  Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia Towaru gotowego przez Klienta będącego konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.

4.4  W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

4.5  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru gotowego.

4.6  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta będącego konsumentem. Sprzedawca może wstrzymać się powstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru gotowego lub dostarczenia przez Klienta będącego konsumentem dowodu jego odesłania. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

4.7  Klient będący konsumentem ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy zwrócić Sprzedawcy Towar gotowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru gotowego przed jego upływem. Zwrot Towaru gotowego powinien nastąpić na adres: shop@letterbag.pl .

4.8  Klient będący konsumentem, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru gotowego, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech lub jego funkcjonowania.

4.9  Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru gotowego.

4.10       Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), w szczególności gdy towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Towarów na zamówienie).

 

 

5. Płatności

 

5.1. Klient może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a)  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

5.2. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy albo w chwili otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.

 

6. Dostawa

 

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia w chwili dokonania płatności przez Klienta. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6.2. Wysyłka Towarów gotowych jest realizowana w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Wysyłka Towarów na zamówienie jest realizowana w terminie 14 dni od rozpoczęcia realizacji zamówienia.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia.

6.4. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.

6.6. Sprzedawca dokonuje wysyłki w jeden z następujących sposobów, za pośrednictwem:

a) Poczty polskiej

- przesyłka polecona priorytetowa


6.7. Wraz z towarem Klientowi dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Klienta Sprzedawca doręcza Klientowi fakturę. W przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie faktury VAT droga elektroniczną, faktury VAT stanowiące dowód zakupu będą dostarczone Klientowi wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy w formie pliku.pdf (e-faktura).

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

 

7. Reklamacje i odpowiedzialność

 

7.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć klientowi będącemu konsumentem Towary gotowe oraz Towary na zamówienie bez wad.

7.2 Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego konsumentem za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

7.3 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.4. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Klientów niebędących konsumentami, wobec których odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

7.5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem za szkodę będącą następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej Sprzedawcy.

7.6. Jeżeli działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, z którego wyniknie szkoda będzie stanowić niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek zobowiązania Sprzedawcy wynikającego umowy Klientowi niebędącemu konsumentem nie będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

7.7. Postanowienie ust. 7.6 powyżej nie ma zastosowania do szkody na osobie.

 

 

8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

8.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie drogą elektroniczną następujące usługi:

           a)         formularz kontaktowy;

           b)         prowadzenie Konta Klienta;

           c)         zamieszczanie opinii i ocena produktu;

e)         zapytanie o produkt;

f)          polecenie znajomemu;

            g)         newsletter.       

8.2. Usługi wskazane w pkt 8.1. powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

8.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

8.5. Klient ma możliwość założenia indywidualnego konta (dalej „Konto Klienta”) umożliwiającego podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, przechowanie wybranych towarów w przechowalni, a także brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.

8.7. Rejestracja Konta Klienta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

8.8. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

8.9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.

8.10. Usługa zamieszczania opinii i oceny produktu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę publikacji na stronie internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących towarów oraz oceny tych towarów. Umieszczenie opinii o towarze wymaga podania imienia i nazwiska Klienta.

8.11. Usługa zapytania o produkt polega na możliwości zadania przez Klienta pytania dotyczącego produktu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej Sklepu. Skorzystanie z usługi wymaga podania imienia oraz adresu e-mail.

8.12. Usługa polecenia znajomemu polega na możliwości polecenia towaru osobie wskazanej przez Klienta. Polecenie znajomemu wymaga wskazania adresu e-mail Klienta oraz osoby, której towar ma zostać polecony.

8.13. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie Klientom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie Sklepu podając adres e-mail Klienta. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w Sklepie. Klient może w każdej chwili zmienić adres na, który ma być przesyłany newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

8.14 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poza usługą Konta Klienta oraz usługą Newsletter zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usług, a jej rozwiązanie następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Klienta z powołanych Usług.

8.15 .Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Klienta w Sklepie lub za jego pośrednictwem treści bezprawnych. Klient zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Sklepie treści lub odnośników do stron internetowych:

1)      naruszających prawa i dobra osób trzecich,

2)      wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,

3)      propagujących pornografię lub przemoc,

4)      reklamowych,

5)      niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.

8.16 Klient zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Sklepu innym Klientom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Sklepu oraz świadczonych w ramach niego usług drogą elektroniczną.

8.17 Klient może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Sprzedawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

8.18 W razie zamieszczenia przez Klienta treści naruszających postanowienia ust. 8.14, Sprzedawca ma prawo te treści usunąć.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

9.1. Administratorem danych osobowych zbieranych przez Sklep jest: Kamila Kołpacka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LETTER BAG KAMILA KOŁPACKA z siedzibą w Olsztynie (10 – 693), przy ul. gen. Władysława Andersa 22, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393859503 REGON: 281481332, będąca właścicielem Sklepu, dostępnego pod adresem: www.letterbag.pl.

9.2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

9.3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wymaga podania określonych danych osobowych Klienta. W szczególności podanie danych osobowych wymagane jest w trakcie rejestracji Konta oraz subskrypcji newslettera. Założenie Konta oraz subskrypcja newslettera przez Klienta, a także skorzystanie z innych usług świadczonych drogą elektroniczną są równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych przez Klienta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

9.4. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, o których mowa w pkt 9.2 i 9.3, ma na celu wyłącznie prawidłową realizację zamówień oraz dostawę towaru, a także prawidłową realizację usług świadczonych drogą elektroniczną.

9.5. Za wyraźną zgodą Klienta Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych oraz marketingowych i handowych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.6. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo żądania ich usunięcia.

9.7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta dostawcy towaru w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie, a także korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, niezbędne jest wyrażenie akceptacji na zapisy niniejszego Regulaminu.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Z 2014 r., poz. 827) oraz ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422).

10.3. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym regulaminem z Klientem nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta posiadającego Konto Klienta lub zapisanego na newsletter na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Wobec Klientów posiadających Konto Klienta oraz zapisanych na newsletter zmiana Regulaminu jest skuteczna, jeżeli nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług elektronicznych poprzez dezaktywację Konta Klienta w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na Konto Klienta po ogłoszeniu zmiany Regulaminu lub rezygnację z usługi newsletter w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu.

10.5. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

10.6. Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl